Cer.Mike^2k shared a video

Salmo 27: 1 (ASND)

[1] Ang Panginoon ang aking ilaw at Tagapagligtas.
Sino ang aking katatakutan?
Siya ang nagtatanggol sa akin kaya wala akong dapat katakutan.

-Sa Diyos Lamang Ang Papuri at Pasasalamat!

Sponsored

Cer.Mike^2k shared a video

Salmo 34: 1-3 (ASND) [1] Pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng oras. Ang aking bibig ay hindi titigil sa pagpupuri sa kanya. [2] Ipagmamalaki ko ang gawa ng Panginoon; maririnig ito ng mga api at silaʼy magagalak. [3] Halikayo! Ipahayag natin ang kadakilaan ng Panginoon, at itaas natin ang kanyang pangalan. -Sa Diyos Lamang Ang Papuri... (read more)

Cer.Mike^2k shared a video

2 Tesalonica 3: 16 (ASND)

[16] Nawaʼy ang Panginoon na pinagmumulan ng kapayapaan ang siya ring magbigay sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon, maging anuman ang kalagayan ninyo. At patnubayan nawa kayong lahat ng Panginoon.

-Sa Diyos Lamang Ang Papuri at Pasasalamat!

Cer.Mike^2k shared a video

Filipos 4:6-7 (ASND) [6] Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Dios ang lahat ng pangangailangan nʼyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. [7] Kapag ginawa nʼyo ito, bibigyan kayo ng Dios ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayoʼy nakay Cristo Jesus. At... (read more)

Cer.Mike^2k shared a video

Katapatan Mo o Diyos – Napakabuti Mo Medley Instrumental (Acoustic Cover)

Salmo 118: 1 (ASND)
[1] Pasalamatan ang Panginoon, dahil siyaʼy mabuti;
ang kanyang tapat na pag-ibig ay walang hanggan.

-Sa Diyos lamang ang papuri at pasasalamat

Sponsored

Sponsored