Sponsored

Wanna learn about sabbath school improvement? Click here!

SDA Journal

Should Christians celebrate Halloween? What should you do during this holiday season? Watch this video and comment down your opinion below.

SDA Journal

Cebuano Sabbath Sermon live City SDA Church – October 30, 2021

Bryan Lusica

Vesper program live – October 22, 2021

Bro. Joshua

Happy Sabbath chosen people of God! 🙏🙏🙏

Cer.Mike^2k

Salmo 27: 1 (ASND)

[1] Ang Panginoon ang aking ilaw at Tagapagligtas.
Sino ang aking katatakutan?
Siya ang nagtatanggol sa akin kaya wala akong dapat katakutan.

-Sa Diyos Lamang Ang Papuri at Pasasalamat!

Cer.Mike^2k

Salmo 34: 1-3 (ASND) [1] Pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng oras. Ang aking bibig ay hindi titigil sa pagpupuri sa kanya. [2] Ipagmamalaki ko ang gawa ng Panginoon; maririnig ito ng mga api at silaʼy magagalak. [3] Halikayo! Ipahayag natin ang kadakilaan ng Panginoon, at itaas natin ang kanyang pangalan. -Sa Diyos Lamang Ang Papuri... (read more)

Sponsored

Cer.Mike^2k

2 Tesalonica 3: 16 (ASND)

[16] Nawaʼy ang Panginoon na pinagmumulan ng kapayapaan ang siya ring magbigay sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon, maging anuman ang kalagayan ninyo. At patnubayan nawa kayong lahat ng Panginoon.

-Sa Diyos Lamang Ang Papuri at Pasasalamat!

Show more

Sponsored

Sponsored