song

Happy Sabbath

Lyrics, Audio, & Video

Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Misayo ako sa buntag sa simbahan
Mga kaigsoonan ug kahigalaan
Nagkumustahanay silang tanan
Ug miingon kanako nga Happy Sabbath

Ika pito kato ka adlaw sa semana
Malipayon ang tanan nga nagkauban sa sabado
Mga pahiyom ug mga pag abi-abi
Ug nadungog ko ilang giingon Happy Sabbath

Refrain
Kini pagasubli-on sa yutang langitnon
Kauban ta didto ang Dios nga dalaygon
Mga kabatan-onan ug kabataan
Kitang tanan mo-ingon Happy Sabbath

Musimba tang tanan mga kaigsoonan
Awitan ta ang Dios nga atong maglalalang
Magtigom tang tanan didto sa simbahan
Ug kumustahon tang tanan mga kaigsoonan

Repeat Refrain

Kitang tanan moingon Happy Sabbath

Sponsored