song

Hatag

Lyrics, Audio, & Video

Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Dad-a ang tibook nga ikapulo ngadto
sa templo aron adunay pagkaon didto.
Sulayi Ako ug makita ninyo nga ablihan Ko
ang tambo-anan sa langit ug ibubo ko kaninyo
sa madagayaon gayud ang mga panalangin
Mal. 3:10

Magmatinud-anon sa paghatag
Sa ikanapulo’g mga halad
Buhaton ta kini
Buhaton ta kini

Chorus
Hatag aron pagahatagan
Sekreto kini sa panalangin
Ug maabli ang tambuanan sa langit
Sa langit
Igabubo ang madagaya-ong panalangin

Magmasinugtanon sa Iyang pulong
Matud pa sa saad Siya naga-ingon
Sulayi Ako
Sulayi Ako

Repeat Chorus 2x

Buhaton ta kini
Buhaton ta kini
Buhaton ta kini
Buhaton ta kini
Buhaton ta kini
Buhaton ta kini
Buhaton ta kini
Uban sa kalipay…

Sponsored