Sponsored

Walay impossible sa Ginoo ug dli kita angay mahadlok ky Linog rana nga dli angay kabalak an ky adunay Ginoo nga atong labawng makakagahum NGA nagpanalipod sa mga katalagman gamhanan ang Ginoo ky sa linog🙏🙏🙏ampo ug salig sa atong Ginoo ky sya ug sya ra walay makalabaw ka nya 💗❤

Mateo 24:6-11 Ug makadungog kamo ug mga gubat, ug mga dinungogdungog sa mga gubat. Magbantay nga dili kamo mangalisang; kay kinahanglan nga manghitabo kining tanang mga butanga; apan dili pa mao ang katapusan. 7 Kay magatindog ang nasud batok sa nasud, ug ang gingharian batok sa gingharian; ug moabut ang mga gutom ug mga kamatay, ug mga linog sa mga nagakalainlaing mga dapit. 8 Apan kining tanang mga butanga sinugdan sa mga kasakit. 9 Unya igatugyan kamo sa kalisdanan, ug pagapatyon kamo, ug pagadumtan kamo sa tanang mga nasud tungod sa akong ngalan. 10 Ug unya daghan ang manga-pangdol, ug magtinugyanay... (read more)

Sponsored

Show more

Chatroom

Please login to start chatting. Don't have an account? Click here to register.

Sponsored