1. Manag-awit sa kalipay, sa awit nga dungganan
  Diha sa mga pagdayeg wada ang kasubanan.
  Dayega S’ya nga nagusa sa tanang mga Iya,
  Ug Siya nga nagatudlo sa kang Jesus nga gugma

  Koro:
  Mag-awit, mag-awit,
  Mag-awit sa kanun
  Mag-awit, mag-awit,
  Mag-awit sa kalipay

 2. Uban sa awit saguton ang masadya nga adlaw,
  Ug ang mga pasalamat sa makusong ihugyaw.
  Ang jhimaya N’ya awiton, kalangitan padungga
  Sa karaan nga sugilon sa hamili N’yang gugma.
 3. Sa tanan nga panalangin nga kanunayng madawat
  Napuno ang kasingkasing sa mga pasalamat
  Dayegon ang Manluluwas sa dugo N’yang nantubos,
  Buhia, O Espiritu, dada mo tupad sa Dios.

Sponsored