1. Maglipay Kamong Putli,
  Pasalamat mabati;
  Ipakayab ang bandeara,
  Ni Cristo nga Hari.

  Koro:
  Maglipay! Maglipay!
  Maglipay ug mag-awit!

 2. Uban sa dakung tingog,
  Sama sa kadagatan
  Ipalanog ang mga awit
  Sa katigulangan.
 3. Tanang mga balaan,
  Ug mga manolunda,
  Ibubo ang inyong kalipay
  Halangdong kasadya.
 4. Niining kinabuhi
  Sa gihapon mag-awit
  Adlaw gabii kon bisag
  Kalipay kasakit.
 5. Dayegon ang Ginoo
  Simbahon sa bug-os
  Amahan, Anak, ug Espiritu
  Way katapusang Dios.

Sponsored