Hari’g Magbubuhat, Dalaygon sa tanan;
Ang tanang panalangin nagagikan Kanimo,
Ang tanang panalangin nagagikan Kanimo.

Ang mga binuhat Imong gi-amoma;
Sa tanang kaayohan Ikaw takus dayegon,
Sa tanang kaayohan Ikaw takus dayegon.

Unsay akong ibalus, Ang tanan Imo;
Ang daku Mong gugma angay gyung pasalamatan,
Ang daku Mong gugma angay gyung pasalamatan.

Ang Imo nga grasya Magdasig, maglig-on;
Matag pulong ug tinguha, Alang gyud Kanimo,
Matag pulong ug tinguha, Alang gyud Kanimo.

Sponsored