1. Ang Dios Hari sa Sion, Kita magkalipay
  Duol sa trono sa grasya, Uban ang pag-awit;
  Hari ang Dios sa Sion, Ipalanog ang pagdayeg,
  Mga prinsipe magyukbo Sa kahimayaan.
 2. Ang Dios Hari sa Sion, Labing gamhanan S’ya,
  Nagmando S’ya sa kahiladman ug kadagatan;
  Himaya-on ang ngalan N’ya, Ipataas ang bandera,
  Aron ang tanan mo-ila Sa daku N’yang gugma.
 3. Ang Dios Hari sa Sion, Tag-iya sa tanan,
  Himaya-on ta Siya sa mga alawiton;
  Ilalum sa Iyang bandera magayukbo ang tanan,
  Ituboy ug koronahan, Hari nga gamhanan.

Sponsored