Simbahon nato ug ludhan ang Ginoong Dios
Sa pagkatahum sa kabalaan,
Maghapa ka sa mahal Niya nga sabakan,
Tungod sa Iyang kahimayaan.

Dad-a ang tanan sa Iyang mga tiilan
Ang mga mabug-at nimong lulan
Kay ikaw gayud Niya pagalipayon
Ug sa imong pag-ampo tubagon.

Ayaw kahadlok pagsulod sa halaran
Sa kalumo ikaw Iya na man
Dili mo pagtagdon ang imong kahimtang
Tanan itugyan Kaniya lamang.

Kung kining tanan dad-on sa atubangan
Uban ang pagsalig ug paglaum
Sa walay duha-duha Iyang dawaton
Tungod sa ngalan nga malahalon

Sponsored