Nagtipon pagpangayo sa panalangin
Gikan sa Ginoo nga maluloy-on;
Nagbadlong, nagpa-ila sa kabubut-on N’ya,
Dayegon ta Siya, Di ta N’ya kalimtan.

Si Cristo sa kiliran nag-giya nato,
Nagmando, nag-amoma sa katawhan;
Sukad sa sinugdan nagmada-ugon,
Dios ko nagabantay, S’ya higugma-on.

Gituboy ta ang Pangulong mada-ugon,
Mag-ampo nga maglaban S’ya gihapon;
I-iway kami sa mga kalisdanan,
Ang Imong ngalan daygon, Dios nga gamhanan.

Sponsored